Quạt li tâm BAF-SW

Quạt được thiết kế để làm sạch lượng lớn không khí ở mức áp suất thấp và áp suất trung bình trong các ứng dụng như  HVAC, cung cấp khí đốt, hê thống loc và làm khô, hệ thống ống xả khí, kiểm soát ô nhiễm không khí và các quy trình công nghiệp khác.