Hệ thống giám sát khí thải VECS

Scanjet Macron SMV Vapour Emission Control System được phát triển để giám sát áp suất khí thải và thành phần oxy trong đường ống chính thu gom khí thải trong quá trình xả dầu từ tank của tàu theo qui định của IMO và USCG, CFR 46 phần 39, tham số 39,20-13.