• Niêm Phong Dây Rut Nhựa Đốt  Trúc niêm Valy túi  Sách
  • Niêm Phong Dây Rut Nhựa Đốt  Trúc niêm Kho, ATM Casset..v.v

Seal Niêm Phong Dây Rút Nhưa Đốt Trúc Petit


Dòng niêm phong dây rút nhựa đốt trúc Petit, là  dòng  Seal một  mảnh ( cấu  trúc  toàn  bộ thân  seal  và khóa Seal đều bằng  nhựa), đường kính dây nhỏ  2.6mm đễ dàn  ứng  dụng . Dễ dàng sử dụng.

Sử dụng phổ biến cho các ngành ngân hàng (ATM, túi chứng từ,..), hàng không (trolley, tủ ý tế,..), công ích...